♛ "...Не си ли чел приказката, в която щастието идва едва, след като целунеш жаба...?"

Injenera.org e собственост на Нетуърк Технолъджи ЕООД. Използвайки този сайт, Вие приемате нашите общи условия!
Моля, прочетете внимателно изложените правила за ползване на услугите на сайта и Общите условия. Всеки един потребител е обвързан от настоящите Общи условия за цялото време на ползване на Сайта – от първоначалното влизане, до напускането му.
Настоящите „Общи условия“ уреждат взаимоотношенията между търговеца и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн injenera.org (наричан за краткост „Сайт“) и Търговеца.
Тези условия обвързват търговеца и всички потребители, които с маркирането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на injenera.org (с изключение на линка към настоящите „Общи условия“), се съгласяват, изцяло приемат и се задължават да спазват тези „Общи условия“.
Настоящите „Общи условия“ са публикувани на видно място в уебсайта и са достояние на всеки потребител.

Търговецът си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в Сайта и във всеки момент на потвърждение от страна на клиента, че приема условията той е приел актуалните такива.
1. Предмет и дефиниции на Общите условия
1.1. “Сайтът” е injenera.org – уебсайт, чрез който потребителите могат да се информират от предлаганите услуги.


1.2. „Съдържанието“ е:
1.2.1 Цялата информация, визуализирана на Интернет страницата, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство;
1.2.2 Съдържанието на всички електронни писма, изпратени до Потребителя от Търговеца посредством електронни средства и/или всякакви други средства за комуникация;
1.2.3 Всякаква друга информация към Потребителя, получена от служител на търговеца, независимо от начина на комуникация, електронна поща, писмени съобщения или чрез предаване на гласови данни;
1.2.4 Информация, свързана с услуги и/или такси, изложени от търговеца на сайта в определен период от време;
1.4. “Потребител“ или „Клиент“ е всяко физическо лице, юридическо лице или друго правно образование, действащо, чрез негов представител и притежаващо или придобиващо достъп до Съдържанието на сайта чрез всякакви комуникационни средства (електронни, телефон и т.н.) както за да прави поръчки и закупува предлаганите стоки, така и само за разглеждане на съдържанието на сайта.
1.5. „Услуга“ е електронна търговска услуга, извършвана на публично достъпните части от Интернет страницата, с цел да осигури на Потребителя възможността да закупи продукти и/или услуги, използвайки само електронни средства, включително средства за комуникация от разстояние (напр. телефон, стандартно писмо, интернет, електронна поща и др.).

2. Общи условия
2.1. Този Документ определя общите условия, при които Потребителят може да използва Интернет страницата / Съдържането на сайта/, в случай когато не е налично друго валидно споразумение между Търговеца и Потребителя.
2.2. Използването включително, но не само за достъп, посещение и разглеждане на Съдържанието на сайта предполага, че Потребителят се е запознал с настоящите общи условия и ги приема, освен в случаите, когато даденото съдържание има упоменати специални условия.
2.3. Достъпът до Услугите, предоставяне от Търговeца чрез електронния сайт е възможен само и изключително чрез публично достъпната интернет страница injenera.org
2.4. Потребителят носи отговорност за своите действия и последствията от тях при използване на информацията и възможностите на сайта за извършените от него действия и дадени потвърждения или откази.
2.5. Ако Потребителят не е съгласен и/или не приема и/или отмени своето съгласие с настоящите общи условия то следва, че лицето се отказва от достъп до Услуги, които търговецът предлага чрез своята Интернет страница без това да ограничава неговата възможност да разглежда съдържанието на сайта.
2.5.1. Всеки потребител може по всяко време да промени своето решение за приемане или отхвърляне на настоящия документ, така както е наличен в момента на решението, като за него ще намират приложение условията за несъгласие по т. 2.5 или действащите общи условия към момента на тяхното приемане.
2.6. Потребителят може по всяко време да се съгласи и приеме Общите условия независимо от това дали преди това е приемал същите или се отказвал от тях.
2.7. Тази Интернет страница е адресирана само към Потребители, навършили 18 години и способни да формират самостоятелно воля и да изпълняват задълженията съгласно Общите условия и потвърдената поръчка.

3. Авторски права и сигурност
3.1. Потребителят няма право да:
3.1.1. Да копира, разпространява или ползва текстове, картини, образи или части от Сайта, без изрично разрешение на търговеца.
3.1.2. Да ползва автоматизирани системи за зареждане (download) на каквато и да било информация от injenera.org.
3.1.3. Да претоварва системата с фиктивни заявки или друга информация (flood).
3.1.4. Да ползва копие или снимка (screenshot) на injenera.org, без изрично разрешение на Сайта.

4. Отговорност
4.1. Търговецът не носи отговорност за което и да било физическо или юридическо лице, което използва Съдържанието от сайта.
4.2. Търговецът не носи отговорност за каквито и да било вреди (преки, косвени, инцидентни или други), настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържание на Интернет страницата или за всякакви грешки или пропуски в Съдържанието, които могат да доведат до вреди.
4.3. Ако Потребител сметне, че Съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от страна на Сайта, накърнява авторско или друго право, той / тя може да се свърже с търговеца чрез наличните данни за контакт, така че последният да може да вземе информирано решение.
4.4. Търговецът не гарантира на Потребителите достъп до Интернет страницата и не дава право за изтегляне и частична или пълна промяна, репродуциране на Съдържание, частично или напълно копиране, използване на Съдържание по какъвто и да било друг начин или прехвърлянето му към трети лица, без изричното писмено съгласие на търговеца.
4.5. Търговецът не е отговорен за съдържанието, качеството или вида на други интернет страници, достигнати чрез интернет връзки от съдържанието на нашата интернет страницата , без значение от вида на връзките. Отговорността за тези интернет страници се поема напълно от техните собственици.
4.6. Сайтът не носи никаква отговорност в случай на използване на интернет страници и/или съдържание, изпратено до Потребителите чрез всякакви средства (електронни, телефон, други), чрез интернет страници, е-mail или служители на Сайта, когато използването на съдържанието може да навреди или да генерира каквито и да било вреди на Потребителя и/или трети лица, обвързани в предаването на съдържанието.

5. Съдебни спорове
5.1. Всякакви спорове във връзка с тези Общи Условия, които могат да настъпят между Потребител и търговеца ще бъдат разрешавани чрез преговори и по взаимно съгласие, а при непостигане на такова ще се решават от компетентния съд в Република България.
5.3. Търговецът не е отговорен за никакви вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности, ако те са настъпили при неспазване на тези Общи Условия.
5.4. Всякакви спорове, които могат да настъпят между Потребител и Търговеца ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния съд в Република България, в съответствие с българското законодателство.
5.5. Ако някое от условията или разпоредбите, споменати по-горе, е или бъде намерено/а за недействително/а или невалидно/а по каквато и да е причина, това няма да повлияе на действителността на останалите разпоредби.

6. Заключителни разпоредби
6.1. Търговецът си запазва правото да прави промени по тези Общи Условия и всякакви промени по Интернет страницата, нейната структура и Услугите, включително промени, които биха повлияли на Интернет страницата и/или на нейното съдържание, без предварително известяване на Потребителите.
6.2. Търговецът не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на Интернет страницата поради всякаква причина, включително и тези причинени от промени, настройки, други, които не са направени от администратора на Интернет страницата.
6.3. Сайтът си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки на която и да е част от Интернет страницата , съобразно действащото законодателство.

6. Изображения
6.1 Изображенията в Сайта са илюстративни и са възможни несъответствия с услугите, които представят.
6.2 Сайта не приема рекламации предявени заради разлики между изображенията и предлаганите реално статии за информиране или услуги.

За оптимизатори и анализатори!

Здравей, драги ми "оптимизаторе" и/или "анализаторе"! В този сайт ще се опитам да разкажа повече подробности относно SEO, Хостинг, CMS и др. Ще опитам да обясня, какво е структура на сайт и защо е необходима. Ще опитам да разясня, защо го няма твоя сайт на първа страница в Google и какво би могъл да направиш точно ти. И разбира се, ще засегна алгоритми на Google и Facebook, които се менят толкова често, че не може да им се хване краят!

phone
гр.София

София 1000

phone
infoseo@injenera.org

online support

phone
+359 888 346 344

Пон - Петък от 10.00 до 16.00 ч.

Copyright © 2020 НЕспециалиста. Всички права запазени! Страницата е изготвена и се поддържа от НЕспециалиста.
Buy traffic for your website